Hotline: 086-470-2575, 086-470-2576

เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้าแรงดันเบา Duct (Bedroom FDBF)

เครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้าแรงดันเบา Duct (Bedroom FDBF)

ทำงานเงียบเพียง 25 เดซิเบล
ดีไซน์ใหม่ เข้าถึงชุดคอนโทรลง่ายขึ้นจากด้านล่าง
ดีไซน์ใหม่ ถอดชุดพัดลมกรงกระรอกง่ายขึ้น
ท่อน้ำทิ้งและท่อน้ำยาเลือกติดตั้งได้ 2 ทาง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Model Btu ราคาเฉพาะเครื่อง ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง
FDBF13DV2S 13,000 - -
FDBF18DV2S 18,000 - -
FDBF24DV2S 24,000 - -
© New Kee Engineering Thailand. All Rights Reserved. | Powered by Phuket Solution